W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie

Wersja strony w formacie XML
Uzasadnienie wyboru
Uzasadnienie wyboru rozstrzygnięte
Szczegóły
Stanowisko Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie
Miejsce pracy Sąd Rejonowy w Legionowie
Termin składania ofert
Status rozstrzygnięte
Status konkursu: Rozstrzygnięty

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko
KIEROWNIKA FINANSOWEGO Sądu Rejonowego w Legionowie - sygn. Adm. - 10 - 32/11
Kierownik finansowy w Sądzie Rejonowym w Legionowie jest organem odpowiedzialnym za gospodarkę finansową i gospodarowanie mieniem Skarbu Państwa - art. 179 § 2 i art. 21 § 2 - Ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98 poz. 1070 ze zmianami)

Do konkursu na stanowisko Kierownika Finansowego Sądu Rejonowego w Legionowie może przystąpić każdy, kto spełnia wymagania określone w art. 32 a § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), tj.:

1. posiada wykształcenie wyższe magisterskie,
2. posiada co najmniej 5 - letni staż pracy, w tym co najmniej 2 lata na stanowisku kierowniczym,
3. posiada obywatelstwo polskie, ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych,
4. nie był karani za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
5. nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej z powodu jej nadużywania lub rażącego zaniedbywania swoich obowiązków względem dziecka ,
6. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114 i Nr 249, poz. 2104 oraz z 2006 r. Nr 79, poz. 551),
7. posiada nieposzlakowaną opinię ,
8. wyróżnia się wiedzą teoretyczną i doświadczeniem w dziedzinie finansów publicznych, prowadzenia inwestycji i gospodarowania mieniem Skarbu Państwa,
9. nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Wymagania preferowane:

1. preferowane wykształcenie ekonomiczne,
2. znajomość przepisów ustawy - Prawo zamówień publicznych,
3. dobra znajomość obsługi komputera i programów komputerowych,
4. doświadczenie zawodowe w jednostkach sfery finansów publicznych,
5. wiedza praktyczna w zakresie administrowania nieruchomościami i prowadzenia inwestycji.

Kryteria oceny kwalifikacyjnej, wiedzy, predyspozycji oraz umiejętności kandydata stanowią kompetencje (załącznik nr 1 oraz nr 2 do Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2008 r. w sprawie konkursu na stanowisko dyrektora albo kierownika finansowego sądu (Dz. U. Nr 20, poz. 121)):

1. zawodowe,
2. kierownicze,
3. społeczne,
4. intelektualne,
5. osobowościowe.

Konkurs składa się z następujących etapów:

1. etap pierwszy - ocena spełnienia wymagań dotyczących kwalifikacji kandydatów na posiedzeniu z udziałem kandydatów, na podstawie prezentacji własnej kandydatów; na posiedzeniu tym kandydaci przedstawiają też koncepcję działania na stanowisku, którego konkurs dotyczy;

2. etap drugi - ocena wiedzy oraz predyspozycji i umiejętności kandydatów, na podstawie testów lub zestawów pytań;

3. etap trzeci - rozmowa kwalifikacyjna, podczas której komisja ocenia w szczególności umiejętności kandydata dotyczące wykorzystania w praktyce jego wiedzy i doświadczenia zawodowego z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku, którego konkurs dotyczy.

Wykaz niezbędnych dokumentów:

1. zgłoszenie na konkurs z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego, adresowane do Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie,
2. cv,
3. odpis dyplomu potwierdzającego posiadane wykształcenie, zaświadczeń o ukończonych kursach,
4. kopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy oraz zajmowane stanowiska,
5. oświadczenia kandydata dotyczące spełnienia wymogów określonych w art. 32 a § 1 pkt 3, 4, 5, 6 i 9 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. Nr 98, poz. 1070 ze zm.), a także oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.
6. Ankietę personalną dostępną na stronie internetowej Sądu Rejonowego w Legionowie pod adresem www.legionowo.sr.gov.pl (w zakładce oferty pracy/wymagane dokumenty).


Oferty pracy z zaznaczeniem sygnatury konkursu należy złożyć lub przesłać drogą pocztową (decyduje data stempla pocztowego) w terminie 14 dni od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, 05 - 118 Legionowo, I Piętro - pokój nr 219.

Oferty złożone po terminie, nie będą rozpatrywane.


Zarządzenie nr 43/11 Prezesa Sądu Rejonowego w Legionowie z dnia 30 września 2011 roku


Wyniki konkursu

Powiadom znajomego