W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Sąd Rejonowy
w Legionowie
 http://www.bip.gov.pl/

Skargi i wnioski

W celu zapewnienia realizacji prawa do składania skarg i wniosków uprzejmie informujemy o trybie przyjmowania skarg i wniosków dotyczących działalności Sądu Rejonowego w Legionowie .

Podstawa prawna: zasady przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków regulują:

- Ustawa z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U.01.98.1070) - Rozdział 5a (art. 41a -41e). Nowelizacja ustawy, w której m.in. wprowadzono zasady postępowania w sprawach rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych weszła w życie w dniu 28 marca 2012 r. (Dz. U.2011.203.1192).

wyciąg z Ustawy z 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych

- Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych (Dz. U. z 16 maja 2012 r. poz. 524) - weszło w życie 17 maja 2012 r. Określono szczegółowy tryb i organizację przyjmowania oraz rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych.

tekst rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9.05.2012 r.

Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez Sąd albo przez jego pracowników, naruszenie praworządności lub interesów skarżącego, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie sprawy (art. 227 k.p.a.).

Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności (art. 241 k.p.a.).

Wymogi formalne skargi/wniosku

Skarga/wniosek powinny zawierać:

- datę wniesienia skargi/wniosku,

- imię i nazwisko wnoszącego skargę/wniosek,

- adres wnoszącego skargę/wniosek,

- zwięzłą treść skargi/wniosku,

- sygnaturę akt sprawy oraz wskazanie Sądu, którego dotyczy skarga/wniosek.

Skargi nie podlegające rozpatrzeniu

- nie podlegają rozpatrzeniu skargi w zakresie dotyczącym orzeczniczej działalności sądu, gdyż jest to dziedzina, w której sędziowie są niezawiśli.

- skargi lub wnioski zawierające treści znieważające lub słowa powszechnie uznawane za obelżywe zostają pozostawione bez rozpatrzenia, a skarżący bądź wnioskodawca zostaje powiadomiony o przyczynach pozostawienia skargi lub wniosku bez rozpatrzenia.

Wnoszenie skarg / wniosków

Skargę/wniosek można złożyć:

1) na piśmie drogą pocztową adresując:

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47 05-118 Legionowo

Skargi / wnioski wnoszone na piśmie przyjmowane są także:

2) w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47 (parter - pokój 121),

3) za pośrednictwem poczty elektronicznej można przesyłać korzystając z Elektronicznej Skrzynki Podawczej (platforma ePUAP), mieszczącej się na stronie internetowej tut. Sądu. (skargi i wnioski składane w ten sposób powinny zawierać wskazanie imienia i nazwiska wnoszącego oraz jego adres do korespondencji). Adresu skrytki ePUAP Sądu Rejonowego w Legionowie:  /SRLegionowo/skrytka

wzór skargi/wniosku

4) skargi i wnioski dotyczące działalności sądów powszechnych wnoszone do Sądu Rejonowego w Legionowie na piśmie, a także w formie ustnej do protokołu przyjmują pracownicy Biura Podawczego (pisemne) lub pracownicy Biura Obsługi Interesantów (ustne).

 

wzór protokołu

5) pocztą elektroniczną na adres e-mail:administracja@legionowo.sr.gov.pl (skargi i wnioski składane w ten sposób muszą zawierać imię i nazwisko wnoszącego oraz adres do korespondencji)

Termin załatwienia skargi/wniosku

Skargi i wnioski rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki. Termin na załatwienie skargi/wniosku wynosi miesiąc, licząc od daty ich wpływu lub uzupełnienia.

Przyjęcia interesantów

Uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 lutego 2014 roku Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie NIE BĘDZIE PRZYJMOWAĆ BEZPOŚREDNIO INTERESANTÓW. Tryb przyjmowania Interesantów może nastąpić w szczególnym przypadku po wyczerpaniu obowiązujących w Sądzie zasad rozpatrywania skarg i wniosków, po uprzednim telefonicznym lub osobistym zapisaniu się w sekretariacie Prezesa Sądu. Prezes Sądu przyjmuje interesantów we wtorki w godzinach od 12.00 do 14.00.

Zgodnie z § 2 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 maja 2012 roku w sprawie skarg i wniosków dotyczących działalności sądów powszechnych, od dnia 1 lutego 2014 roku wszystkie skargi i wnioski skierowane do Prezesa i Wiceprezesa Sądu mogą być wnoszone WYŁĄCZNIE na piśmie lub w formie ustnej do protokołu.
Jednocześnie zwracam się z prośbą o zapoznanie się z informacjami dotyczącymi zasad składania skarg i wniosków (zakładka - skargi i wnioski)

Informujemy również, iż wzory skarg/wniosków można uzyskać w Biurze Podawczym Sądu przy ul. Sobieskiego 47, w Oddziale Administracyjnym oraz pobrać ze strony internetowej Sądu z zakładki - skargi i wnioski.

 

Powiadom znajomego