RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka

To jest wersja archiwalna z dnia 05.01.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja.

Oferty pracy

Kuratorzy społeczni

Nabór kandydatów na kuratora społecznego w Sądzie Rejonowym w Legionowie
do dnia 29 lutego 2016 r.

Sąd Rejonowy w Legionowie ogłasza nabór kandydatów na
- kuratorów społecznych w Sądzie Rejonowym w Legionowie – pion rodzinny.

Dokumenty należy składać w siedzibie Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, III Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej (pokój 212, 213), w godzinach: 9:00 – 15:00 lub przesyłać drogą pocztową na adres Sądu Rejonowego w Legionowie z zaznaczeniem nabór na kuratora społecznego. Kandydaci spełniający wymagania formalne, zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie, miejscu i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane /liczy się data wpływu do Sądu/ .

W związku z art. 84.1 ustawy o kuratorach sądowych do pełnienia funkcji kuratora społecznego może być powołana osoba która:
1. Posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2. Jest nieskazitelnego charakteru;
3. Jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia funkcji kuratora;
4. Posiada co najmniej wykształcenie średnie i doświadczenie w prowadzeniu działalności resocjalizacyjnej, opiekuńczej lub wychowawczej lub ukończone wyższe studia magisterskie z zakresu nauk pedagogiczno – psychologicznych, socjologicznych lub prawnych..

.

Konkursy

Informacja dla kandydatów dotycząca składanych dokumentów.

Dokumenty aplikacyjne z konkursów na stanowisko asystenta sędziego oznaczonych: Adm. 10-31/13, Adm. 10-4/14, Adm. 10-11/14, Adm. 10-12/14 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.
W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.


Informacja z dnia 14 grudnia 2015 roku  dotycząca składanych dokumentów w konkursie na stanowisko asystenta sędziego.

Dokumenty aplikacyjne z konkursu na stanowisko asystenta sędziego oznaczone: Adm. 10-15/15 można odebrać w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie ul. Sobieskiego 47, pok. 219 w terminie 1 miesiąca od dnia ukazania się niniejszej informacji. Po tym okresie dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone. Ponadto informujemy, iż dokumenty kandydatów wciągniętych na listę rezerwową konkursu przechowywane będą przez okres 12 miesięcy od dnia zakończenia konkursu lub do dnia ogłoszenia następnego konkursu, a po upływie wskazanych terminów zostaną komisyjnie zniszczone.
W okresie przechowywania dokumentów kandydatom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, ich aktualizacji, poprawiania oraz prawo do ich wycofania. Wnioski w tym zakresie należy składać pisemnie do Oddziału Administracyjnego Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Jana III Sobieskiego 47, 05-118 Legionowo.

.

Nie ma pozycji spełniających te kryteria


Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 05.01.2016
Podpisał: Grzegorz Nalewajek
Dokument z dnia: 05.01.2016
Dokument oglądany razy: 122 415