RSS
www.bip.gov.pl
Sd Okrgowy Warszawa-Praga w Warszawie
Normalna czcionka Powiekszona czcionka Najwiksza czcionka


Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo) : sekretarz sądowy – 1 etat

Przyjmowanie zgłoszeń: zakończone, Status konkursu: Rozstrzygnięty

Organizator: Sąd Rejonowy w Legionowie

Ogłoszenie sygnatura Adm. – 10 - 10/11
Konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo) :sekretarz sądowy - – 1 etat
w Sądzie Rejonowym w Legionowie
z dnia 22 marca 2011 roku

Prezes Sądu Rejonowego w Legionowie ogłasza konkurs na stanowisko urzędnicze w pionie cywilnym (umowa na zastępstwo) sekretarz sądowy

Liczba etatów : 1 etat na umowę na zastępstwo.

1. O przyjęcie na w/w stanowisko może ubiegać się osoba, która spełnia łącznie następujące warunki:

- posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
- posiada nieposzlakowaną opinię,
- nie była karana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
- przeciwko której nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
- posiada co najmniej studia pierwszego stopnia i uzyskała tytuł zawodowy,
- posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
- powinien znać obsługę komputera i posiadać umiejętności biegłego pisania przy pomocy komputera,
- pożądane cechy osobowości : kreatywność, komunikatywność, odporność na stres, wysoki poziom kultury osobistej oraz umiejętność pracy w zespole,

2. Opis stanowiska: sekretarz sądowy:

- protokołowanie przebiegu rozpraw i posiedzeń sądowych,
- rozpisywanie sesji,
- wykonywanie postanowień wydanych na rozprawach i zarządzeń sędziów,
- wykonywanie wszelkich czynności związanych z prowadzeniem akt spraw sądowych,
- wykonywanie wszelkich czynności w referacie sędziego oraz innych poleceń przełożonych.

3. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata:

- podanie o przyjęcie do pracy z aktualnym adresem do korespondencji i numerem telefonu kontaktowego,
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys (napisany własnoręcznie) wraz z klauzulą o treści: „ Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie dla potrzeb rekrutacji ”,
- odpis dyplomu stwierdzającego wyższe wykształcenie,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz o nie prowadzeniu wobec kandydata postępowania o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

Pożądane jest również złożenie opinii o kandydacie, względnie rekomendacje.

Oferty pracy wraz z wymienionymi dokumentami należy składać w terminie do dnia 01 kwietnia 2011 roku w Oddziale Administracyjnym Sądu Rejonowego w Legionowie, ul. Sobieskiego 47, pokój 219 lub drogą listowną z zaznaczeniem sygnatury konkursu (decyduje data stempla pocztowego).

Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.

Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie lub na wskazany adres e – mail o terminie, miejscu i godzinie jego przeprowadzenia.

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Wiceprezes Sądu
Anna Zawadka


 KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE


Wyniki konkursu

Opublikował: Mirosław Kuk
Publikacja dnia: 23.03.2011
Dokument oglądany razy: 9772